Obchodní podmínky zpravodajského webu NEKOREKTNI.EU

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) zpravodajského webu a časopisu www.Nekorektni.eu

Tyto podmínky popisují a upravují podmínky užívání zpravodajského webu a vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem webu, resp. prodávajícím na jedné straně a uživatelem, resp. kupujícím na straně odběratele.

Provozovatel zpravodajského webu Nekorektni.eu: DIGITAIMENT, s.r.o., IČ: 27625222, se sídlem Vysočanská 552/73, Prosek, 190 00 Praha 9. 

Provozovatel je plátcem DPH.

Základní pojmy

Zpravodajský web – www.Nekorektni.eu

Provozovatel webu – Společnost DIGITAIMENT, s.r.o. která vystupuje v pozici prodávajícího, 

Kupující – osoba, která využívá obsah serveru, nebo si zakoupí jako kupující placený obsah webu.

Uživatel – osoba, která využívá jakýkoliv obsah umístěný na webu Nekorektni.eu, nebo je čtenářem příslušného časopisu,

Placený obsah – obsah webu Nekorektni.eu, který je předmětem uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatelem webu společností DIGITAIMENT, s.r.o. a uživatelem,

Kupní cena – cena za zpoplatněný obsah serveru Nekorektni.eu,

Autor – osoba poskytující obsah webu, nebo časopisu

Podmínky užívání webu 

Uživatel je povinen seznámit se se Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednávkou placeného obsahu webu. Potvrzením objednávky na placenou část obsahu webu kupující výslovně potvrzuje, že si všeobecné podmínky řádně a podrobně prostudoval a s jejich obsahem, jako s uzavřenou smlouvou výslovně souhlasí. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník jakož i předpisy souvisejícími.

Ceny a objednávání

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena poskytnutím tedy zpřístupněním placeného obsahu webu Nekorektni.eu, nebo zasláním objednaného časopisu na adresu kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři. Možné je také objednání zasláním objednávky na mailovou adresu_info@nekorektni.eu Za závaznou je považována objednávka, kterou kupující potvrdí stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ v objednávkovém formuláři, po seznámení s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, a po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Každou objednávku realizovanou pomocí objednávkového formuláře je prodávající povinen potvrdit, spolu s uvedením ceny objednaného obsahu webu.

Ceník placeného obsahu webu

Celý obsah webu – měsíční předplatné – 110 Kč

Celý obsah webu – čtvrtletní předplatné – 230 Kč

Celý obsah webu – roční předplatné – 550 Kč

Tištěný časopis Nekorektní – 80 Kč (elektronická verze, nebo zaslání poštou)

5 čísel tištěného časopisu – 350 Kč (elektronická verze, nebo zaslání poštou)

10 čísel tištěného časopisu – 650 Kč (elektronická verze, nebo zaslání poštou)

Prodávající je oprávněn účtovat poštovné dle ceníku poskytovatele poštovních služeb Česká pošta.

Zpřístupnění placeného obsahu

Placený obsah webu je kupujícímu, tedy uživateli zpřístupněn v objednaném rozsahu a za stanovenou cenu, nebo cenu vzniklou dohodu smluvních stran po zaslání elektronické objednávky obsahu, nebo časopisu a po úhradě ceny placeného obsahu. Po úhradě kupní ceny obsahu je kupujícímu zpřístupněn placený obsah po registraci na webu a po vyplnění vygenerovaného kódu, nebo je zaslán objednaný časopis ve vytištěné formě na adresu určenou kupujícím.

Při registraci je povinen zadat uživatel/kupující pouze nezbytné registrační údaje. Jakékoliv další informace o sobě či dalších osobách zadává případně uživatel pouze ze své vůle, bez ohledu na podmínky registrace v systému webu. Po registraci je uživateli zasláno přihlašovací heslo, které je oprávněn si změnit.

Úhrada ceny placeného obsahu

Úhrada ceny placeného obsahu se provádí buď převodním příkazem na bankovní účet provozovatele webu jako prodávajícího, nebo platbou kartou na účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu provozovatele a vygenerovaný variabilní symbol je zasílán uživateli jako kupujícímu elektronickou formou po zaslání jeho objednávky provozovateli.

Neplacený obsah webu

Neplacený obsah webu je běžný přístupný obsah určený každému uživateli webu Nekorektni.eu zdarma. Za obsah webu odpovídá jeho provozovatel, který je oprávněn sám vybírat a volit obsah webu, který není nijak cenzurován. Dohlíženo je pouze, aby obsah nebyl v rozporu s právním řádem ČR. 

Dopravné

Zboží zasílá kupující na území České republiky nebo dle domluvy na Slovensko. Po předchozí dohodě je také možný osobní odběr.  Zboží bude zasíláno prostřednictvím České pošty jako běžná zásilka do poštovní schránky kupujícího na jím sdělené adrese. Kupující je povinen zajistit dostupnost své poštovní schránky, nebo si sjednat osobní převzetí zásilky na své poště. 

Vrácení zboží

V souladu se zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník má kupující právo do 14 dnů od obdržení zásilky časopisu, a po poučení o možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Časopis musí být v původním igelitovém, neporušeném obalu, kompletní, nepoškozený a bez známek užívání. Musí být doporučeně odeslán do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího (rozhodující je datum odeslání) na adresu prodejce. Při splnění těchto podmínek budou peníze za zboží zaslány do 10 pracovních dnů na účet kupujícího. Při nesplnění výše uvedených podmínek (např. poškozený obal apod.) nebude prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno zpět odesilateli. Pokud se rozhodne kupující zboží vrátit, zašle e-mailem oznámení o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Případně uvede důvod vrácení zboží. Ustanovení o vrácení zboží se nevztahuje na obsah zpřístupněný elektronickou formou, zpřístupněním placeného obsahu webu.

Reklamace a záruka zboží

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu, počet balíčků).

Pokud není časopis řádně dodán kupujícímu, má kupující právo reklamovat řádné dodání časopisu. V takovém případě je povinen poskytnou součinnost prodávajícímu za účelem zjištění porušení povinností ze strany poskytovatele přepravy časopisu – České pošty. V případě opakovaného nedoručení časopisu kupujícímu, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, a vrátit kupujícímu částku kupní ceny uhrazenou za časopisy, které nebyly dodány. Nedoručení zásilky musí oznámit kupující prodávajícímu neprodleně, nejpozději 30 dnů od termínu, kdy měla být zásilka obdržena. V případě oprávněné reklamace dodání časopisu je prodávající povinen zajistit nové, řádné doručení výtisku časopisu.

Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat na adresu prodávajícího. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (tel.číslo, e-mail, zpáteční adresa). Kupující je také povinen informovat prodávajícího o reklamaci emailem. Zásilka by měla být viditelně označen slovem REKLAMACE. Zásilku k reklamaci není možno posílat na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Ze strany prodávajícího nebudou akceptovány vady, které si způsobil uživatel sám, například roztrhnutí stránky časopisu, vytrhnuté listy, pomačkané stránky či obal apod. Za správnost informací o doručovací adrese a dalších kontaktních údajích kupujícího je výslovně odpovědný kupující, který je povinen prodávajícímu oznámit jakoukoliv změnu v těchto údajích.

Záruka se nevztahuje na:

1) vady vzniklé běžným používáním 
2) nesprávným použitím časopisu 
3) nesprávným skladováním

Ochrana osobních dat a kontaktních informací

Při případném nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a všech právních předpisů upravujících zásad GDPR (General Data Protection Regulation). Prodávající však prohlašuje, že pro obchodní činnost v rámci provozování webu nepracuje s osobními údaji kupujících ve smyslu zákona, ale pouze se jménem, mailem a adresou kupujícího. Kupující tak nesdělují prodávajícímu ani rodné číslo, ani datum svého narození. Příslušné kontaktní údaje pak prodávající ochraňuje pouze za účelem realizovaného obchodu a po jeho realizaci tyto kontaktní údaje po realizaci zakázky likviduje. 

Kupující využíváním služeb tohoto webu a poskytnutím poptávaných údajů, dává souhlas ke shromažďování kontaktních údajů, za účelem realizace jednorázového obchodu dle tohoto předmětného webu. Kupující, či jakýkoliv jiný uživatel má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Provozovatel přijal taková opatření v souladu s příslušnými předpisy, aby nedošlo ke zneužití kontaktních údajů uživatelů, nebo aby nebyly použity k jinému účelu, než za jakým byly ze strany uživatelů provozovateli poskytnuty.

V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti nás kontaktujte telefonicky či e-mailem, abychom vše vyřešili k oboustranné spokojenosti.

Zveřejňování obsahu a autorství obsahu

Obsah webu, nebo časopisu je zveřejňován na základě dohody provozovatele webu a časopisu s příslušným autorem. Autor, který vydá souhlas se zveřejněním jím zpracovaného obsahu na webu, nebo v časopise výslovně prohlašuje, že souhlas vydává po přečtení těchto podmínek a s těmito podmínkami souhlasí. Autor obsahu nesmí požadovat za zveřejnění jím zpracovaného či vytvořeného obsahu žádnou jinou odměnu, než odměnu výslovně sjednanou smlouvou či písemnou dohodou s provozovatelem webu. Pokud není dohoda uzavřena a autor poskytl souhlas se zveřejněním svého článku nebo jiného obsahu, považuje se toto dílo za bezplatné pro užití na webu nebo v časopise. Autor pak není oprávněn dodatečně požadovat žádné plnění po provozovateli či jakékoliv jiné osobě.

V případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí, nebo řešení konkrétního problému uživatele, je uživatel oprávněn zaslat dotaz provozovateli na mail: info@nekorektni.eu