Jeden den pana Nováka aneb Jak se nám EU plete do života

TOMÁŠ BŘICHÁČEK °

Jedním ze způsobů, jak si můžeme názorně ukázat všudypřítomnost EU v našich každodenních životech, je projít si z tohoto pohledu různé fáze dne jednoho obyčejného člověka. Řekněme pana Nováka.

Když se pan Novák jednoho červnového rána probudí a jeho pohled zamíří na rádio se svítícími digitálními hodinami, nejspíš netuší, že to, kolik je právě hodin, spoluurčuje směrnice o úpravě letního času (č. 2000/84/ES), podle níž musí členské státy v určeném období roku uplatňovat stanovený časový posun. Pan Novák vstane, otevře okno a nadechne se čerstvého vzduchu. Přitom se setká s dopady směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistém ovzduší pro Evropu (č. 2008/50/ES) a dalších unijních předpisů, z nichž standardy ochrany čistoty ovzduší z významné části vycházejí. Když se zaposlouchá do ruchu všedního dne, v tom, co vchází do jeho uší, by se měly zračit i výsledky působení směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (č. 2002/49/ES). Ptačí zpěv na pozadí budiž připomínkou směrnice o ochraně volně žijících ptáků (č. 2009/147/ES).
Pan Novák otočí pákou vodovodní baterie a setká se s dopadem směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě (č. 98/83/ ES), která přináší harmonizaci minimálních standardů kvality pitné vody. Pasta, jíž si čistí zuby, nebo gel, který si nanáší na vlasy, musí splňovat požadavky nařízení o kosmetických přípravcích (č. 1223/2009).


Když pan Novák s manželkou a dětmi snídají, přichází do styku s výrobky, jež podléhají nařízení, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (č. 78/2002), nařízení o hygieně potravin (č. 852/2004) a dalším unijním předpisům. Kočka si v dáli pochutnává na předmětu zájmu nařízení o uvádění na trh a používání krmiv (č. 767/2009). Květiny ve váze na stole, které pan Novák předchozí den koupil manželce, musí odpovídat podmínkám nařízení o stanovení norem jakosti pro čerstvě řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň (č. 316/68). To už pan Novák vychází z bytu. V ruce drží tašku se smetím.
Nakládání s ním upravuje směrnice o odpadech (č. 2008/98/ES) a řada dalších unijních předpisů. Nastupuje do výtahu, který musí splňovat technické požadavky směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (č. 95/16/ES). Před domem zapaluje svou první cigaretu. Zapalovač, který používá, spoluvytvářelo rozhodnutí komise týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače (č. 2008/357/ES). Cigaret se pak dotýká dlouhá řada unijních směrnic (např. č. 2001/37/ES), které upravují, mimo jiné, složení, označování, spotřební daň nebo reklamu.


Když pan Novák přechází přes ulici k autobusové zastávce, chrání ho směrnice o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem (č. 2003/102/ES), která stanoví některé požadavky na konstrukci automobilů. Pan Novák je konečně v práci ve své kanceláři. Pracovní prostředí je zvlášť oblíbeným cílem unijní regulace, kde Evropská unie připravila desítky předpisů. Řada z nich se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. Jde mimo jiné o směrnici o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (č. 89/391/EHS), směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (č. 89/654/EHS), směrnici o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (č. 92/85/EHS), směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (č. 93/103/ES) nebo směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny,
spojenou s rizikem zejména poškození páteře pro zaměstnance (č. 90/269/EHS).


Délku pracovní doby a dovolené upravuje směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby (č. 2003/88/ES) či směrnice o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené
mezi organizacemi UNICEF, CEEP a EKOS (č. 96/34/ES). Další pracovněprávní směrnice patří do oblasti antidiskriminační legislativy. Je to předně směrnice o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (č. 2006/54/ES), směrnice, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (č. 2000/43/ES), a směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (č. 2000/78/ES). Několik směrnic, předně směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (č. 2000/14/ES), upravuje různé informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Z dalších obecně ochranářských možno uvést směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (č. 98/59/ES) nebo směrnici o ochraně mladistvých pracovníků (č. 94/33/ES).


Absolvujme s pomyslným panem Novákem i zbytek jeho dne v zajetí evropských směrnic. Možná více porozumíme příčinám euroskepse, která se zmocňuje čím dál většího počtu našich spoluobčanů. Je už poledne a pan Novák obědvá pečené kuře s bramborem, které zapíjí minerální vodou. Chovu kuřat se týká směrnice o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (č. 2007/43/ES) a dlouhá řada dalších předpisů. Minerálku reguluje, mimo jiné, směrnice o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (č.2008/54/ES) nebo směrnice, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich konzervační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozónem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod (č. 2003/40/ES).

V podvečer po práci musí pan Novák obstarat různé nákupy. Přitom přijde do styku, mimo jiné, s množstvím unijních předpisů z oblasti ochrany spotřebitele. V běžných obchodech to bude třeba směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (č. 1999/44/ES) nebo směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (č. 2000/13/ ES). Při některých transakcích narazí na směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (č. 93/13/ EHS). Pokud nakupuje po internetu, setká se téměř jistě se směrnicí
o právech spotřebitelů (č. 2011/83/EU). Večer pan Novák s manželkou sedí v obývacím pokoji a diskutují o dovolené a plánech na léto, zatímco děti si ve svém pokoji našly zábavu s předměty zájmu směrnice o bezpečnosti hraček (č. 2009/48/ES). Novákovi uvažují o pobytovém zájezdu u moře, který bude muset splňovat požadavky směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (č. 90/314/ EHS). Dále chtějí trávit dostatek času na své chatě v Krkonoších.

Odtamtud si zajedou na výlet na Sněžku, kde stojí zbrusu nová lanovka zcela vyhovující požadavkům směrnice o lanových drahách pro dopravu osob (č. 2000/22/ES), navštíví libereckou zoo, která podléhá směrnici o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách (č. 1999/22/ES), popřípadě se zastaví u jablonecké přehrady Mšeno, do jejíž čisté vody se mohou ponořit s klidem, protože je chrání směrnice o řízení jakosti vod ke
koupání (č. 2006/7/ES). Když Novákovi ukončí diskusi, pustí si televizi. Program, který uvidí na obrazovce, musí být v souladu se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách (č. 2010/13/ EU), jež stanoví minimální, avšak dosti podrobné standardy pro obsah televizního vysílání.

A takto bychom mohli pokračovat velice dlouho po nejrůznějších a navzájem nesouvisejících oblastech lidské činnosti, od směrnice o odškodňování obětí trestných činů (č. 2004/80/ES) přes směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (č. 74/346/EHS), směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní (č. 91/477/EHS) až třeba po směrnici o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (č. 92/43/EHS). Ale trpělivost čtenáře má nepochybně svoje meze. Navíc už jistě pochopil základní sdělení, kterým je, že unie je všude, kam se podívá.

Reakce Štěpána Kotrby ZDE: https://www.nekorektni.eu/bez-cenzury/kotrba-odpovida-na-clanek-o-pritomnosti-eu-v-nasich-zivotech/

4 thoughts on “Jeden den pana Nováka aneb Jak se nám EU plete do života”

  1. A před rokem 2004 jsme žádné předpisy neměli? Když si vezmu, jak se tady někteří chovali v 90, jsem rád, že EU máme i se všemi jejími bolestmi. Možná, kdyby se někteří lidé nechovali jako zvířata, nebylo by tolika předpisů třeba. Všechny směrnice v článku jsou panu Novákovi ku prospěchu. Jinak by jedl ke snídani obarvenou želatinu a jeho děti by se nejspíš otrávily při zuzlani hraček….

  2. Nenašel jsem ve vašem prehledu jedinou směrnici, která by náš život ovlivňovala k horšímu, naopak jsou prospěšné

    Pokud si autor článku mysli, že v Číně (kupříkladu) ale v podstatě ve všech státech světa nemají své vlastní směrnice, které pokrývají život v obdobném rozsahu je neskonale naivní a jeho představa státu uvízla někde v 19.století. Budeme ovlivňování normami a zákony ve stejném rozsahu ať jsme či nejsme v EU. EU je jen harmonizuje, aby platily stejně po celém společném území…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *